214. GORGONZOLA SCHNITZEL

mit Gorgonzola in Sahnesauce